Klacht indienen of overlast melden

Handhavingsverzoek

U kunt bij ons een verzoek om handhaving indienen als u van mening bent dat regelgeving wordt overtreden. Zo’n handhavingsverzoek moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Belanghebbende

Om een handhavingsverzoek in te kunnen dienen, moet u belanghebbende zijn. Dat bent u bijvoorbeeld als uw buren een omgevingsvergunning hebben gekregen voor een uitbouw aan hun woning. Om te kunnen beoordelen of u daadwerkelijk belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat wij weten wie om handhaving verzoekt. Een anoniem verzoek kunnen wij daarom niet in behandeling nemen. Wij kunnen niet voorkomen dat (in de loop van de procedure) bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend. Wij nemen een besluit op uw verzoek.

Eisen handhavingsverzoek

  • Omschrijving verzoek
    U moet duidelijk omschrijven waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden.
  • Schriftelijke indiening bij bevoegd gezag
    Een verzoek om handhaving kan alleen schriftelijk worden ingediend. Het verzoek moet worden gericht tot de instantie die bevoegd is om handhavend op te treden. Voor bouwen zonder vergunning is dit bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente.
  • Naam, adres en ondertekening, dagtekening
    Bij een verzoek om handhaving dient u uw naam en adres te noemen. Wij hebben dit nodig om te beoordelen of u belanghebbende bent bij de handhaving waar u om vraagt. Als u geen belanghebbende bent bij de gevraagde handhaving dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

U kunt dus geen anoniem handhavingsverzoek indienen. Het bevoegde gezag moet zorgvuldig met uw gegevens omgaan, maar het is niet uitgesloten dat in de loop van de procedure bekend wordt wie het verzoek heeft ingediend. Daarnaast moet u het handhavingsverzoek ondertekenen en hierbij de datum vermelden.

Niet handhavend optreden

Als er geen overtreding is waartegen wij handhavend op kunnen en mogen treden, dan wijzen wij uw verzoek schriftelijk af. Wij wijzen dit ook af als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Soms kan een overtreding namelijk achteraf alsnog worden gelegaliseerd, door bijvoorbeeld toch nog een vergunning te verlenen. In die situatie zullen wij een overtreder de gelegenheid (moeten) bieden om alsnog een aanvraag in te dienen. Als zo’n aanvraagprocedure in behandeling is, kan dit aanleiding zijn om (voorlopig) af te zien van handhavend optreden. Als u het hier niet mee eens bent, dan kunt u uw reactie geven op de voorgeschreven wijze.

Handhavend optreden

Als wij een overtreding hebben geconstateerd, wij bevoegd zijn om handhavend op te treden en er geen redenen zijn om van handhaving af te zien, dan stellen wij de overtreder in kennis van ons voornemen om handhavend op te treden. De overtreder krijgt dan de gelegenheid om een reactie te geven. Hierna zullen wij een besluit nemen.