Over ons

Over ons

Iedereen heeft baat bij een schoon, veilig en gezond leefmilieu. Overheid, inwoners en bedrijven zijn dan ook aan elkaar verplicht hier goed voor te zorgen. Milieuregels waarborgen deze zorg. De omgevingsdienst controleert of bedrijven en inwoners zich aan de (milieu)regels houden. Omgevingsdienst De Vallei (OddV) werkt in opdracht van vijf gemeenten en de provincie Gelderland. We zijn een gemandateerde dienst die inspeelt op de opgaven en behoeften van de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek, hier en nu. We werken efficiënt en in goede afstemming samen met onze opdrachtgevers en partners.

Een veilig, gezond en leefbaar Valleigebied

Wij verstrekken omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Ook houden we ons bezig met de duurzame omgevingskwaliteit. Indien nodig treden wij handhavend op en werken daarbij samen met ketenpartners waaronder de veiligheidsregio’s. Daarnaast adviseren we over externe en constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid.

Onze uitdaging is het waarborgen van een veilig en leefbaar Valleigebied, met oog voor de gewenste ontwikkeling van (complexe) bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik. Daarbij ontzorgen we onze betrokken opdrachtgevers.

Wij leveren onze diensten op tijd. Wij hebben de vereiste expertise en we hanteren uniforme, heldere en professionele standaarden. Streng waar het moet, begripvol waar het kan. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar. We werken in een maatschappelijk en politiek-bestuurlijke context, met oog voor en verstand van de economische en ruimtelijke opgaven in het gebied.

Onze opdrachtgevers

Omgevingsdienst De Vallei is de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) van haar opdrachtgevers:

Ons bestuur

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers.

Dagelijks Bestuur

 • Asje van Dijk (burgemeester Barneveld), voorzitter
 • Lex Hoefsloot (wethouder Ede), plaatsvervangend voorzitter
 • Tonnis van Dijk (wethouder Scherpenzeel), lid

Algemeen Bestuur

 • Asje van Dijk (burgemeester Barneveld), voorzitter
 • Lex Hoefsloot (wethouder Ede), lid
 • Tonnis van Dijk (wethouder Scherpenzeel), lid
 • Wim Oosterwijk (wethouder Nijkerk), lid
 • Anne Janssen (wethouder Wageningen), lid
 • Peter Kerris (gedeputeerde Gelderland), lid

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De vergaderdata voor 2020 zijn:

Heeft u vragen over de vergaderingen of vergaderstukken? Neem dan contact op via info@oddevallei.nl.

Ons managementteam

De algemeen directeur van OddV is Henk-Jan Baakman. Hij geeft dagelijks leiding aan de organisatie. Dat doet hij samen met het managementteam bestaande uit:

 • René Guldemond – teammanager Vergunningverlening
 • Marcel van der Voet – teammanager Juridisch advies
 • Robert van Rheenen – teammanager Toezicht & Handhaving
 • Johan Burgers – controller
 • Esther Lucas – organisatieadviseur

Gelderse omgevingsdiensten werken samen

Wij werken intensief samen met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. In deze infographic staat hoe we onze samenwerking in praktijk brengen.

Toegankelijkheidsverklaring

Omgevingsdienst De Vallei wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Daarmee maken we onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om onze website nog toegankelijker te maken
Om onze website nog toegankelijker te maken doen we onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Als ze knelpunten vinden, lossen we die snel en duurzaam op. In 2018 hebben we een quickscan van de website uitgevoerd. De verbeterpunten uit deze quickscan zijn doorgevoerd om de website toegankelijker te maken. Verder toetst onze redactie alle content op toegankelijkheid vóórdat we deze plaatsen op de website.

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u toch een probleem ervaart met de toegankelijkheid van onze website, laat het ons dan weten via info@oddevallei.nl. Alvast hartelijk dank!