Handhavingsverzoek indienen

Wij controleren of bedrijven en inwoners zich aan de geldende regels houden op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke regels, zoals het Omgevingsplan. Bent u van mening dat de regels worden overtreden? Dan kunt u een verzoek om handhaving doen. Zo’n handhavingsverzoek moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

U moet belanghebbende zijn

Om een handhavingsverzoek te kunnen doen, moet u belanghebbende zijn. Dat bent u bijvoorbeeld als uw buren een omgevingsvergunning hebben gekregen voor een uitbouw aan hun woning. Gaat het om iemand uit een andere plaats? Dan bent u geen belanghebbende.

Om te kunnen beoordelen of u inderdaad belanghebbende bent, moeten wij weten wie om handhaving vraagt. Een anoniem verzoek kunnen wij daarom niet in behandeling nemen. Wij kunnen namelijk niet voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft gedaan. 

Bent u belanghebbende? Dan gaan wij een besluit nemen over uw handhavingsverzoek. Bent u geen belanghebbende? Dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Waar moet een handhavingsverzoek aan voldoen?

U moet dus belanghebbende zijn om een handhavingsverzoek te kunnen doen. Uw verzoek moet ook aan de volgende eisen voldoen:

  • Omschrijving van het verzoek – U moet duidelijk omschrijven waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden.
  • Schriftelijk insturen naar uw gemeente – Een verzoek om handhaving kan schriftelijk worden gedaan. Soms is het ook mogelijk om uw verzoek digitaal te doen. Dit verschilt per gemeente. U moet het verzoek richten aan het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente.
  • Naam, adres, ondertekening en datum – Bij een verzoek om handhaving moet u uw naam en adres noemen. Wij hebben dit nodig om te beoordelen of u belanghebbende bent bij de handhaving waar u om vraagt. Ook moet u uw handtekening onder het handhavingsverzoek zetten en de datum vermelden.

Afwijzing van een handhavingsverzoek

Is er geen sprake van een overtreding waartegen wij handhavend op kunnen en mogen treden? Dan wijzen wij uw verzoek schriftelijk af. Wij wijzen het verzoek ook af als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Soms kan een overtreding namelijk achteraf alsnog worden gelegaliseerd. Dat kan bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen. In die situatie moeten wij een overtreder de mogelijkheid bieden om alsnog een aanvraag te doen. Als de aanvraag in behandeling is, kan dit betekenen dat wij (voorlopig) afzien van handhavend optreden. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u hierop reageren.

Toewijzing van een handhavingsverzoek

Is er sprake van een overtreding, zijn wij bevoegd om handhavend op te treden en zijn er geen redenen om van handhaving af te zien? Dan laten wij de overtreder weten dat wij van plan zijn om in actie te komen tegen de overtreding. De overtreder krijgt dan de kans om een reactie te geven. Hierna nemen wij een besluit. Wij houden u hierover dan op de hoogte.

Waar kunt u uw verzoek om handhaving doen?

U doet uw verzoek om handhaving bij uw gemeente. Wij behandelen uw verzoek om handhaving namens de gemeente. Nadat u uw verzoek hebt gedaan, informeren wij u hoe het verdergaat.

Wat is het verschil tussen een melding en een verzoek om handhaving? 

Zowel bij een melding als bij een verzoek om handhaving gaan wij onderzoeken of wij hiertegen kunnen optreden. Maar er zijn ook verschillen. Bij een verzoek om handhaving nemen wij een formeel besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken en in beroep gaan. Bij een melding nemen wij geen formeel besluit, maar kijken we wel of wij iets met uw melding kunnen doen. Niet iedereen kan een handhavingsverzoek indienen. Daarvoor moet u belanghebbende zijn. Iedereen kan wel een melding doen, en dit kan ook anoniem. Een verzoek om handhaving kan niet anoniem worden gedaan.