Ongewoon voorval melden

Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Omgevingswet verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie.

De zes Gelderse Omgevingsdiensten voeren deze taak uit. Meld uw ongewoon voorval via Milieuklacht Gelderland, als uw bedrijf valt onder een Gelderse gemeente of onder bevoegd gezag staat van de provincie Gelderland.

Wat is een ongewoon voorval?

Een ongewoon voorval kan zijn brand, explosie, bodemverontreiniging en een lekkage. Of een ongeval of storing in het productieproces en in voorzieningen waardoor dampen, gassen of giftige stoffen vrijkomen. Deze voorvallen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld milieuschade, hinder, schade aan wegen of bruggen of aan een monumentaal pand. 

Hoe doet u de melding?

U meldt een ongewoon voorval via 026 – 377 18 00. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. Bij een ongewoon voorval moet u altijd bellen en is alleen een e-mail of melding via het online formulier niet voldoende.

Wat moet u melden?

Het is van belang dat u milieuoverlast zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeeft. De melding moet de volgende informatie bevatten:

  • beschrijving van het voorval;
  • oorzaken van het voorval;
  • de omstandigheden waaronder het voorval zicht heeft voorgedaan; 
  • gegevens die nodig zijn om opgetreden milieuschade te kunnen beoordelen.

Beantwoord daarnaast de volgende vragen:

  • Welke maatregelen zijn uitgevoerd om de schade als gevolg van het voorval te beperken of ongedaan te maken?
  • Welke maatregelen zijn uitgevoegd om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen?

Wat gebeurt er als u een ongewoon voorval niet meldt?

U moet een ongewoon voorval zo snel mogelijk melden bij het bevoegd gezag. Dat staat in artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer. Doet u dat niet? Dan is er sprake van een overtreding. Dit kan juridische gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld proces-verbaal krijgen, of u moet een dwangsom betalen. Of er wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan. Lees hier meer over maatregelen die wij kunnen nemen.