Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Voorbeelden van dit soort voorvallen zijn:

 • brand
 • bodemverontreiniging
 • lekkage
 • een explosie
 • een ongeval of storing in het productieproces
 • een storing in de voorzieningen

Waarom moet u een ongewoon voorval melden?

Elk ongewoon voorval moet u bij ons melden. Dit is verplicht in de Wet milieubeheer. Hoe sneller, hoe beter. Dan is de mogelijke milieuschade snel duidelijk en kunnen we goede maatregelen treffen om de schade te beperken.

Hoe doet u de melding?

U meldt een ongewoon voorval via 026 – 359 99 99. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar.

Wie doet de melding?

De leider van het bedrijf meldt ons het ongewone voorval.

Wat moet u melden?

U moet volgens de wet de volgende gegevens melden zodra ze bekend zijn:

 • het soort voorval
 • de oorzaken ervan
 • de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan
 • alle andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de milieuschade te beoordelen
 • de (voor)genomen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken
 • de (voor)genomen maatregelen om zo’n voorval in de toekomst te voorkomen

Wat gebeurt er als u een ongewoon voorval niet meldt?

U moet een ongewoon voorval zo snel mogelijk melden bij het bevoegd gezag. Dat staat in artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer. Doet u dat niet? Dan is er sprake van een overtreding. Dit kan juridische gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld proces-verbaal krijgen, of u moet een dwangsom betalen. Of er wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan. Lees hier meer over maatregelen die wij kunnen nemen.

Alle informatie bij de hand

Download deze flyer over ongewone voorvallen. Zo heeft u de informatie daarover gemakkelijk en overzichtelijk bij de hand.