Jaarrekening en programmabegroting

Na afloop van elk jaar stelt ons Algemeen Bestuur een jaarrekening vast. Dit is de verantwoording over het gevoerde financiële beleid. Ieder jaar wordt ook een programmabegroting vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Hierin staat wat wij het komende jaar aan activiteiten uitvoeren en wat de beraamde kosten zijn. 

Jaarrekening

Programmabegroting