Toezicht bouwen en slopen

Tijdens de bouw controleren toezichthouders of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Bouwbesluit 2012. Ook letten de toezichthouders op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Gebiedstoezicht bij bedrijven

Bij het gebiedstoezicht houdt de toezichthouder toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in een bepaald gebied. Het gaat hierbij onder meer om gebruik in strijd met een bestemmingsplan en illegale bouw of sloop. Toezichthouders kunnen een perceel ook bezoeken naar aanleiding van een melding of handhavingsverzoek.

  • Toezicht milieu 

    Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Onze toezichthouders controleren of u zich aan deze regels houdt.

  • Milieuovertredingen

    Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

  • Maatregelen

    Als bedrijven regels overtreden, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.