Handhaving bij particulieren

Gaat u een activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan wetten en regels. 

Handhavend optreden

Als blijkt dat er iets niet in orde is, dan moeten wij handhavend optreden om de overtreding ongedaan te maken. Wij kunnen hier alleen in zeer bijzondere gevallen van afzien. Wel proberen we altijd eerst te bekijken of het mogelijk is om de overtreding te legaliseren. 

Legalisatie van overtreding mogelijk

Blijkt legalisatie van uw overtreding mogelijk? Dan krijgt u de gelegenheid om legalisatie in gang te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, wachten wij in veel gevallen eerst de uitkomst af. Wij pauzeren dan de handhavingsprocedure. Wij verwachten hierbij wel een proactieve houding van u.

Legalisatie van overtreding niet mogelijk

Als een overtreding niet kan worden gelegaliseerd of als u niet (voldoende) meewerkt aan een mogelijke legalisatie, leggen wij een maatregel op. 

Welke maatregelen kunnen er genomen worden?

Als er regels overtreden worden, kunnen wij handhavend optreden. Er zijn diverse soorten maatregelen die genomen kunnen worden, zoals:

  • het intrekken van de vergunning
  • een bouw-/sloopstop
  • een dwangsom (geldboete) 
  • bestuursdwang

Bouw-/sloopstop

Constateert de toezichthouder dat er gebouwd of gesloopt wordt zonder (of in afwijking van) een vergunning? Dan kunnen wij de bouw- of sloopwerkzaamheden stilleggen. Hiermee willen we voorkomen dat een overtreding erger wordt, of dat herstel niet meer mogelijk is. Een toezichthouder kan de werkzaamheden mondeling stilleggen. Daarna wordt dit besluit meestal binnen enkele dagen bevestigd in een brief. Hierin staat ook beschreven waarom de werkzaamheden zijn stilgelegd en wat wij van u verwachten om de stillegging te beëindigen. Gaat u toch door met de werkzaamheden nadat deze zijn stilgelegd? Dan riskeert u een dwangsom.

Dwangsom

Een dwangsom is een bedrag dat u moet betalen voor iedere keer, dag of week dat een regel wordt overtreden. Hoe langer de overtreding duurt, hoe hoger het geldbedrag wordt.  

Bestuursdwang

Bij bestuursdwang nemen wij zelf maatregelen om de overtreding ongedaan te (laten) maken, bijvoorbeeld het slopen van een gebouw of het verwijderen van goederen. De kosten van bestuursdwang zijn voor rekening van de overtreder.

Wij informeren u over maatregelen 

Gaan wij u een maatregel opleggen, of zijn wij van plan dit te doen? Dan laten wij u weten waarom wij een maatregel opleggen en wat u moet doen om te voldoen aan de wetgeving. 

In veel gevallen krijgt u eerst een brief waarin wij u waarschuwen dat wij van plan zijn om u een maatregel op te leggen. Dit heet een voornemen. U krijgt dan de kans om hierop te reageren. Uw reactie wegen wij mee in het definitieve besluit. U kunt bezwaar maken tegen definitief besluit. In de brief staat uitgelegd hoe u dit moet doen.