Toezicht bij particulieren

Wij controleren of mensen zich houden aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld aan regels op het gebied van milieu en bouwen en slopen. De meest voorkomende vormen van toezicht bij particulieren zijn toezicht bouwen en slopen en gebiedstoezicht.

Toezicht bouwen en slopen

De toezichthouders controleren tijdens de bouw of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit onder meer de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Verder kijken toezichthouders of de veiligheid op en rondom de bouwplaats goed is geregeld. 

Gebiedstoezicht

Bij het gebiedstoezicht checkt de toezichthouder de naleving van wet- en regelgeving in een bepaald gebied. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gebruik in strijd met de Omgevingswet en om illegale bouw of sloop. Toezichthouders kunnen een perceel ook bezoeken naar aanleiding van een melding of handhavingsverzoek.

Verleen medewerking aan de toezichthouder

Krijgt u te maken met toezicht? Dan is het belangrijk dat u de toezichthouder alle medewerking verleent om zijn/haar werk te kunnen doen. Volgens de wet mag een toezichthouder zonder een vooraf gemaakte afspraak of toestemming toezicht uitvoeren op elke plek, met uitzondering van een woning.

Bij twijfel mag u een toezichthouder altijd vragen om zich te legitimeren. Zo weet u zeker dat u te maken heeft met een toezichthouder van Omgevingsdienst de Vallei. In de Algemene bestuurswet (hoofdstuk 5) vindt u meer informatie over de bevoegdheden toezichthouders.