Visitatie Omgevingsdienst de Vallei afgerond

Het rapport van de visitatiecommissie van Omgevingsdienst NL (ODNL), die ons in november bezocht, is afgerond. De conclusies en aanbevelingen sluiten aan bij het beeld dat er van Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is. 

Kwaliteit verbeteren

De visitatie is een van de maatregelen die is genomen naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen ‘Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. In juni 2020 kreeg deze commissie de opdracht te adviseren over maatregelen die het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op milieugebied slagvaardiger en effectiever kunnen maken. Het versterken van het VTH-stelsel wordt de komende jaren vormgegeven in het interbestuurlijk programma (IBP) Versterking VTH-stelsel.

Pilot visitatie

Als onderdeel van het interbestuurlijk programma heeft ODNL het initiatief genomen om een methodiek voor visitatie van omgevingsdiensten op te zetten. Het doel van de visitatie is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de omgevingsdiensten en zelf verantwoordelijk­heid te nemen om de kwaliteit waar nodig te verbeteren. Vier omgevingsdiensten, waaronder OddV, piloten de ontwikkelde methodiek. Na deze vier pilots wordt de methodiek geëvalueerd.

Conclusies en aanbevelingen

Hieronder een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen:

  • De commissie concludeert dat de betrokkenheid en trots groot is, van medewerkers tot directeur en bestuurders. Er is een basis van ruimte en vertrouwen. 
  • Daarnaast valt positief op het bewustzijn van het belang van sturen op data.
  • Het Gelders Stelsel rendeert volgens de commissie, maar het verdient aandacht om gezamenlijk in het stelsel een Gelders Stelsel 2.0 te vormen. Dit om ook toekomstbestendig te blijven als OddV en Gelders Stelsel.
  • Een aanbeveling is het verminderen van de personele kwetsbaarheid op sleutelposities. Wat zeker met de krappe arbeidsmarkt een uitdaging is.
  • De commissie hecht overigens grote waarde aan de ingezette lijn om de koers te herijken met alle belanghebbenden. En dat zullen we zeker doen.

Het hele rapport lees je hier.