Hoe verloopt de procedure van een vergunningaanvraag?

U heeft een vergunningaanvraag in het Omgevingsloket ingediend. En nu? Veel mensen zijn erg benieuwd naar de status van hun vergunningaanvraag. Op deze pagina vindt u alle stappen van de procedure, hoe u de status van uw aanvraag inziet en met welke zaken u rekening moet houden.

Inhoud van de pagina

1. Indienen aanvraag in omgevingsloket
2. Publicatie van uw aanvraag
3. Beslistermijn gaat in
4. Controle op volledigheid
5. Behandeling van uw aanvraag start
6. Toetsing aan wet- en regelgeving
7. Beslissing over uw vergunningaanvraag
8. Publicatie, bezwaar en beroep
9. Geldigheidsduur vergunning
10. Leges betalen
11. Start werkzaamheden, gereedmelding en einde van de bouw

1. Indienen aanvraag in omgevingsloket

De procedure start wanneer u uw aanvraag indient in het Omgevingsloket. Als uw aanvraag goed is binnengekomen bij uw gemeente ontvangt u een e-mail met het indieningsbewijs. Ook ziet u uw aanvraag terug in ‘Mijn Omgevingsloket’. Hier kunt u de status van uw vergunningaanvraag altijd inzien.

2. Publicatie van uw aanvraag

De gemeente publiceert uw vergunningaanvraag. Zo wordt uw omgeving van uw plan op de hoogte gesteld. Uw aanvraag wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Uw gemeente publiceert de aanvraag mogelijk ook op hun eigen website of via de lokale krant. Belangstellenden kunnen uw aanvraag via een van deze kanalen inzien. U kunt zelf ook altijd kosteloos uw aangevraagde en verleende vergunningen inzien.

Het is verstandig om uw buren al eerder te informeren over uw plannen. Zo worden zij niet door het nieuws verrast. Ook voorkomt u zo vaak narigheid. Als u met een goed overleg of kleine aanpassingen er samen uit kan komen, is dat fijner voor iedereen.

3. Beslistermijn gaat in

Wanneer u uw vergunningaanvraag hebt ingediend, gaat ook de beslistermijn van de gemeente in. Voor de meeste aanvragen is dit een periode van 8 weken. De gemeente moet binnen deze termijn beslissen over uw vergunning. De gemeente kan deze periode eenmaal met 6 weken verlengen.

Bouwactiviteiten met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure. Dit duurt maximaal 6 maanden. Als particulier krijgt u doorgaans niet te maken met deze uitgebreide procedure. Als dat wel zo is (omdat uw bouwplan grote gevolgen voor de omgeving heeft en meerdere buren bedenkingen kunnen hebben), krijgt u daarover een brief.

4. Controle op volledigheid

De Omgevingsdienst kijkt eerst of u alle benodigde stukken heeft aangeleverd. Ook controleren wij of u in het omgevingsloket de juiste activiteiten heeft aangevraagd. Als de aanvraag compleet is, nemen we uw aanvraag in behandeling.

Ontbreekt er iets? Dan krijgt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. U krijgt dan te horen om welke stukken het gaat en wanneer deze binnen moeten zijn. De tijd die u nodig heeft om deze documenten aan te leveren, telt niet mee in de beslistermijn.

5. Behandeling van uw aanvraag start

Zijn alle documenten binnen en is alles compleet? Dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Levert u de vereiste documenten niet aan? Dan laten we uw aanvraag buiten behandeling. De procedure wordt dan afgesloten. De kosten (leges) voor de procedure moet u nog wel betalen.

6. Toetsing aan wet- en regelgeving

De Omgevingsdienst toetst uw aanvraag aan verschillende wetten en regels. Denk hierbij aan:

  • het Omgevingsplan van uw gemeente (regels over bouwen, functies en welstand)
  • de milieuregels
  • de technische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving
  • de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Als het plan niet voldoet aan alle regels kan de Omgevingsdienst nog kijken of de vergunning alsnog kan worden verleend. Daarvoor vraagt de Omgevingsdienst om advies bij verschillende afdelingen. Bijvoorbeeld bij de gemeente, de provincie of het rijk.

Krijgt u na de toetsing een negatief advies? Dan is het aanpassen van uw plan mogelijk, als de beslistermijn het toelaat. Dit gaat altijd in overleg.

7. Beslissing over uw vergunningaanvraag

Als de toetsingsuitslag positief is, krijgt u de vergunning. Het is mogelijk dat de vergunning onder bepaalde voorwaarden verleend wordt. U moet zich dan uiteraard aan deze voorwaarden houden. Lees de vergunning dus altijd goed door.

Krijgt u een negatief advies en kan het plan niet meer worden aangepast? Dan wordt de aanvraag geweigerd. U bent dan wel kosten (leges) verschuldigd.

8. Publicatie, bezwaar en beroep

Net als bij uw aanvraag, publiceert de gemeente ook uw verleende vergunning. Dit gaat opnieuw via officielebekendmakingen.nl, de website van uw gemeente of de lokale krant. Belanghebbenden (zoals uw direct buren) kunnen tegen uw vergunning in beroep gaan. Zij kunnen dit tot 6 weken na publicatie van het besluit doen. Na deze periode is bezwaar niet meer mogelijk.

Het is daarom onverstandig om direct na het krijgen van uw vergunning te beginnen met de bouw. Als uw buren in bezwaar gaan en ze krijgen gelijk dan moet u alles weer afbreken. Wacht de periode van 6 weken dus eerst even af.

9. Geldigheidsduur vergunning

Een vergunning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. De gemeente kan dit doen als er na een jaar nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Uitzondering is een vergunning die specifiek voor een bepaalde termijn is verleend. De geldigheidsduur staan dan duidelijk genoemd in de voorwaarden.

10. Leges betalen

U moet voor de behandeling van een aanvraag kosten (leges) betalen. Dit is vastgelegd in de Tarieventabel van de Legesverordening van uw gemeente. Ook als u geen vergunning krijgt, moet u de leges betalen.

De hoogte van de leges hangen af van uw bouwplan en verschillen per gemeente. U kunt de hoogte van leges bekijken via onderstaande link, of vraag ernaar bij de balie van uw gemeente: