Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de provincie Gelderland of bij uw gemeente. 

Wanneer moet u een melding doen?

U moet een melding bij de gemeente of provincie doen als:

  • de bodem of grond van een locatie mogelijk verontreinigd is
  • er een bodemverontreiniging is aangetoond
  • er bodem of grond verwijderd of gesaneerd moet worden
  • u zaken gaat doen (of laat doen) die de bodem kunnen vervuilen of aantasten

Melding bij de provincie: historische verontreiniging van meer dan 25 m³ 

Is er sprake van een bodemverontreiniging van meer dan 25 m³, die vóór 1987 heeft plaatsgevonden? U bent dan verplicht de verontreiniging en de eventuele sanering te melden bij de provincie Gelderland

Melding bij uw gemeente: kleine verontreiniging van maximaal 25 m³ of nieuw geval

Een bodemverontreiniging of sanering van maximaal 25 m³ moet u melden bij uw gemeente. Dat geldt ook voor een verontreiniging van ná 1987, ongeacht de grootte. Deze melding kunt u het best minimaal twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden doen. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggend(e) bodemonderzoek(en)
  • een plan van aanpak (saneringsplan)

Wat gebeurt er na de melding? 

Na de melding wordt onderzocht wat u met de grond of bodem moet doen en of u mag gaan starten met de werkzaamheden. U hoort dit uiterlijk binnen vijf weken, vaak duurt het korter. Soms gaat het om maatwerk en kan het vijftien weken duren voor u mag starten met het saneringsplan. 

Als u toestemming krijgt om te graven, is het belangrijk om ook de start van de werkzaamheden te melden.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website Bodem+.