Bodemonderzoek en bodeminformatie

Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand laat u een bodemonderzoek uitvoeren. Ook voor een omgevingsvergunning is dit soms nodig.

Huis of bedrijf (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van uw huis of bedrijfspand. Daarom wordt bij taxatie op de bodemkwaliteit gelet. Bij uw gemeente kunt u navragen of er gegevens bekend zijn over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een stuk grond. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan de kopers.

Huis (ver)bouwen

Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals woningbouw. Of zijn er bepaalde risico’s voor de gebruiker. Om bodemverontreiniging en de risico’s te achterhalen, wordt er vaak gevraagd om een verkennend bodemonderzoek te doen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Als omgevingsdienst beoordelen we of de bodemonderzoeken aan de norm voldoen of dat vrijstelling van bodemonderzoek mogelijk is. We geven hierover advies aan de gemeente en kan het zijn dat u contact met ons heeft.

Een bedrijf starten, wijzigen of beëindigen

Als u activiteiten verricht waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan, wordt de bodem na beëindiging van de activiteiten gecontroleerd op vervuilingen. Als dit het geval is, geldt er een saneringsplicht. U moet als ondernemer de verontreiniging dan opruimen.

Nulmeting: niet verplicht, wel verstandig

Met een nulmeting wordt de bodemkwaliteit voorafgaand aan de activiteit in beeld gebracht. Voor de meeste bedrijven is dit niet verplicht. Het is vaak wel verstandig een nulmeting te laten doen. De kosten hiervan zijn beperkt en u voorkomt dat u verantwoordelijk wordt gesteld voor een verontreiniging die u niet veroorzaakt heeft.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of u te maken heeft met een erkende bodemintermediair. Als dit niet het geval is, kunnen wij dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u een actuele lijst met erkende bodemintermediairs.

Bodeminformatie aanvragen

Wanneer moet u bodeminformatie aanvragen?

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten.

Waar u bodeminformatie kunt vinden?

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen beheren de bodeminformatie. Deze bodeminformatie kunt u bij ons opvragen. Dit gaat op adres. Hiervoor kunt u ons een e-mail sturen