Omgevingsdienst De Vallei

Welkom raadsleden en statenleden

Geachte raads- of statenlid,

Op deze pagina vertellen we u als lid van de gemeenteraad of provinciale staten graag meer over wie we zijn, wat we doen en over hoe u met ons te maken krijgt. En, wij met u!

Wat is Omgevingsdienst de Vallei?
Omgevingsdienst de Vallei draagt bij aan een goede en veilige leefomgeving door (economische) activiteiten van inwoners en bedrijven mogelijk te maken. Wij doen dit door omgevingsvergunningen voor milieu- en bouwactiviteiten af te geven, toezicht te houden op de naleving hiervan en zo nodig handhavend op te treden. Dit zijn publiekrechtelijke taken, gebaseerd op de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).

OddV is een wettelijk gemeenschappelijke regeling (WGR) die is opgericht door de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Wageningen en de provincie Gelderland. Deze ‘partners’ zijn eigenaar en opdrachtgever. Het bestuur van de Omgevingsdienst wordt gevormd door bestuurders van de partners.

Wie zitten er nu in het OddV-bestuur?
De OddV heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Elke deelnemer (B&W en GS) wijst uit zijn midden een lid aan voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kiest vervolgens leden van het dagelijks bestuur uit zijn midden. Dit dagelijks bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit twee leden. Zij besturen de OddV.

Wie werken er bij OddV?
Bij OddV werken zo’n 120 mensen in functies als vergunningverlener, handhaver en jurist. Omdat er momenteel veel gebouwd wordt in onze regio, hebben we zo’n 30 mensen ingehuurd om al het werk aan te kunnen. Afgelopen jaren zijn een absoluut hoogtepunt als het gaat om het aantal en de omvang van bouwinitiatieven. Je kunt zeggen dat dit een economische opsteker is van jewelste!

Wat is uw rol als raads- of statenlid?
De raad en staten hebben een toezichthoudende rol en kunnen zienswijzen indienen bij onder andere begrotingen en jaarrekeningen. Daarnaast hebben we met de deelnemende partners afgesproken dat we elk jaar de belangrijkste ontwikkelingen schetsen en de uitgangspunten voor de begroting benoemen in een kaderbrief. OddV wil de verbinding met raads- en statenleden versterken. Daarom nodigen we u uit om mee te lopen met een toezichthouder. Hiermee krijgt u een goed inzicht in ons werk. Wij willen namelijk zo transparant mogelijk zijn.

Wat is de rol van het college van B&W?
Het college van B&W en Gedeputeerde Staten zijn eigenaar en opdrachtgever. In hun rol als eigenaar zijn zij lid van het algemeen bestuur van OddV. Het college geeft als opdrachtgever opdracht voor de uitvoering van WABO-taken. De aard en omvang van die taken leggen we vast in het Uitvoeringsplan dat elk jaar wordt vastgesteld door het college.

Hoe wordt het werk gestuurd?
OddV en de partners stellen elk jaar samen een Uitvoeringsplan op. Als basis hebben wij een catalogus met producten en diensten ontwikkeld. Voor elk product en elke dienst is de benodigde tijd – en dus prijs – bepaald. Op basis van ervaringen van afgelopen jaren, de economische situatie, bestuurlijke prioriteiten, beleid en beschikbaar budget, worden de aantallen te leveren producten en diensten bepaald.

Voor het begin van een jaar is hiermee dus bekend welke en hoeveel producten en diensten worden verwacht en wat dit kost. De operationele sturing binnen OddV is zodanig ingericht dat deze afgesproken productie gerealiseerd kan worden binnen marges van zo’n 5%. De partners betalen uiteindelijk alleen voor de afgenomen producten en diensten.

OddV rapporteert elke vier maanden de voortgang aan het bestuur. Als er voor OddV of voor een partner een reden is om de afspraken in het Uitvoeringsplan te wijzigen, dan gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Het opstellen van het Uitvoeringsplan en het maken van allerlei afspraken wordt voorbereid door het Opdrachtgeversoverleg (OGO). Dit overleg wordt gevormd door de regiefunctionarissen van de partners en de controller en de directeur van OddV.

Waar kunt u OddV vinden?
OddV werkt op de gemeentehuizen van de aangesloten gemeenten. Voor deze vorm van huisvesting hebben de bestuurders expliciet gekozen bij de oprichting. De motivatie hiervoor is dat er voor de uitvoering van WABO-taken veel overleg en afstemming nodig is met de collega’s die taken uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening. In de praktijk blijkt dat dit ook zo werkt. We zijn van mening dat de verbinding met de collega’s van ruimtelijke ordening goed is.

Hoe kunt u meer te weten komen over OddV?
Een kijkje in de keuken
Als u graag in gesprek wilt, kunt u een afspraak maken met een teamleider of deskundige binnen OddV. Bovendien kunt u altijd meelopen met een toezichthouder en zo een “kijkje in de keuken” nemen.

Met vriendelijke groet,

Henk-Jan Baakman
directeur Omgevingsdienst de Vallei

088-1169801
06-52480546
H.J.Baakman@oddevallei.nl