Vergunningen en meldingen

Procedure melding of vergunningaanvraag

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt of meldingsplichtig bent, dan kunt u via Omgevingsloket daadwerkelijk een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. U kunt met één vergunningaanvraag toestemming vragen voor meerdere activiteiten. De OddV verzorgt het hele proces: van de ontvangst, het verzamelen van adviezen, het toetsen, tot en met het opstellen van het besluit. Gedurende het hele proces is de OddV uw contactpersoon.

Melding
In een aantal gevallen is het voldoende een melding in te dienen. Hiervoor geldt wel een aantal eisen. Na ontvangst sturen wij u een ontvangstbevestiging. Als er nog gegevens nodig zijn, dan hoort u dit van ons.

Vergunning
Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging en beoordelen wij of uw aanvraag compleet is. Mogelijk moet u nog aanvullende gegevens aanleveren. Dit is nodig om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Hierover krijgt u bericht van ons. Om uw aanvraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beoordelen is het van belang dat u de gevraagde gegevens zo compleet en snel mogelijk aanlevert.

Aan de hand van uw aanvraag beoordelen wij welke voorbereidingsprocedure, de reguliere (eenvoudige) of de uitgebreide, op uw aanvraag van toepassing is.

In bepaalde gevallen ontvangt u, voordat u het definitieve besluit ontvangt, een ontwerpbesluit. U kunt een reactie geven op dit ontwerpbesluit. Ook andere belanghebbende(n) kunnen een reactie geven op een (ontwerp) besluit. Hierna ontvangt u het definitieve besluit.

In het besluit is vermeld wanneer deze in werking treedt.

Leges 

Voor de behandeling van een vergunningaanvraag worden vrijwel altijd kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden leges genoemd. De hoogte van de te betalen leges is afhankelijk van de legesverordening van uw gemeente, het type activiteit dat wordt aangevraagd, de procedure die hierbij hoort en/of de hoogte van eventuele bouwkosten. In de regel geldt: hoe ingewikkelder en/of uitgebreider uw aanvraag, hoe hoger de leges die u moet betalen.

Voor de controle van de door u opgegeven bouwkosten hanteren wij een landelijke rekenmethode (Nederlandse Bouwkosten Instituut).

Let op! U betaalt leges voor de behandeling van uw aanvraag, ongeacht de uitkomst hiervan. U moet dus ook leges betalen als uw aanvraag geweigerd of buiten behandeling gesteld wordt.

De hoogte van de leges die u moet betalen staat in het besluit of de reactie op uw aanvraag. Wilt u vooraf inschatten wat u moet betalen, dan kunt u dit nalezen in de legesverordening van uw gemeente. De actuele legesverordening vindt u op de gemeentelijke website.

Als u het niet eens bent met de hoogte van de leges die u moet betalen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe u dit precies moet doen kunt u nalezen in de nota die u voor de leges ontvangt.

Bestanden ophalen via Sharefile
Vanaf 14 september 2020 verstuurt OddV het besluit op een vergunningaanvraag via Sharefile. Dit doen we om uw privacy te kunnen waarborgen en om te weten of bestanden zijn ontvangen. De eerste keer dat u bestanden van ons ontvangt krijgt u een geautomatiseerde e-mail van Sharefile om uw account te activeren. Deze e-mail heeft als afzender mail@sf-notifications.com. Dit is een vertrouwd mailadres. Voor het ophalen van de bestanden ontvangt u een aparte e-mail van onze administratie met als afzender admin-oddv@oddevallei.nl.