Omgevingsdienst De Vallei

Toezicht

U kunt met ons te maken krijgen als het gaat om het toezicht op de naleving van diverse wet- en regelgeving. De meest voorkomende vormen van toezicht bij particulieren zijn ‘toezicht bouwen en slopen’ en ‘het gebiedtoezicht’, dat is gericht op illegale activiteiten.

Als u te maken krijgt met toezicht is het belangrijk dat u de toezichthouder alle medewerking verleent om zijn/haar werk te kunnen doen. Op grond van de wet mag een toezichthouder zelfs zonder een vooraf gemaakte afspraak of toestemming toezicht uitvoeren op elke plek, met uitzondering van een woning. Bij twijfel mag u een toezichthouder altijd vragen om zich te legitimeren, zodat u zeker weet dat u te maken heeft met een toezichthouder van de omgevingsdienst.

Toezicht bouwen en slopen
De toezichthouders controleren tijdens de bouw of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Bouwbesluit 2012 en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Gebiedstoezicht
Bij het gebiedstoezicht checkt de toezichthouder de naleving van wet- en regelgeving in een bepaald gebied. Het gaat hierbij onder meer om gebruik in strijd met een bestemmingsplan en om illegale bouw of sloop. Toezichthouders kunnen een perceel ook bezoeken naar aanleiding van een melding of handhavingsverzoek.