Omgevingsdienst De Vallei

(Last onder) bestuursdwang

Ook bij een last onder bestuursdwang staat het ongedaan maken van de overtreding voorop. Er wordt een verplichting opgelegd om hiertoe binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen. Als die verplichting niet wordt nageleefd, dan nemen wij zelf maatregelen om de overtreding ongedaan te (laten) maken, bijvoorbeeld het slopen van een gebouw of het verwijderen van goederen. De kosten van bestuursdwang zijn voor rekening van de overtreder.

In spoedeisende gevallen kunnen wij zelfs direct maatregelen treffen, zonder eerst een last op te leggen.

Hoe werkt het?

U wordt door ons schriftelijk op de hoogte gesteld als wij u een sanctie opleggen. In veel gevallen ontvangt u eerst een brief waarin wij u waarschuwen dat wij van plan zijn om u een sanctie op te leggen en krijgt u nog de gelegenheid om hierop te reageren. Uw reactie wegen wij dan mee in de besluitvorming.

In onze brieven staat duidelijk vermeld waarom u een sanctie krijgt opgelegd en wat u moet doen om te voldoen aan de wetgeving. Als u een besluit is opgelegd kunt u hiertegen bezwaar maken. In de ontvangen brief staat uitgelegd hoe u dit moet doen.