Omgevingsdienst De Vallei

Toezicht bouwen & slopen

De toezichthouders controleren tijdens de bouw of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Bouwbesluit 2012 en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.