Omgevingsdienst De Vallei

Overtredingen

Als de toezichthouder één of meer overtredingen heeft geconstateerd, hangen de vervolgstappen af van de zwaarte van de overtreding.

Beperkt risico op milieuschade
Als de overtreding een beperkt milieurisico met zich meebrengt, ontvangt u een brief met een termijn waarin u de overtreding moet oplossen. Na afloop van de termijn vindt een hercontrole plaats. Als de overtreding is opgelost, is het traject afgerond. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Als de overtreding niet binnen de termijn is opgelost, krijgt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’.

Groot risico op milieuschade
Als de overtreding een groot risico op milieuschade met zich meebrengt of als de toezichthouder een overtreding opnieuw constateert, ontvangt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’.

Acuut risico op milieuschade
In uitzonderlijke situaties met een acuut risico op milieuschade kunnen wij bestuursdwang toepassen. Bestuursdwang is bijvoorbeeld het sluiten van (een onderdeel van) een bedrijf.