Omgevingsdienst De Vallei

Ongewone voorvallen

Als het nodig is neemt Omgevingsdienst De Vallei maatregelen bij ongewone voorvallen. Wat moet u zelf doen bij een ongewoon voorval binnen uw bedrijf?

Wat is een ongewoon voorval?
Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of een dreiging daarvan. Zo’n ongewoon voorval is bijvoorbeeld een brand of explosie, een storing in het productieproces of in de voorzieningen.

Melding ongewone voorvallen
De Wet milieubeheer (artikel 17.2) verplicht bedrijven ongewone voorvallen te melden. In regio De Vallei moet u hiervan melding doen bij Omgevingsdienst De Vallei. Het is van groot belang dat u een ongewoon voorval zo snel mogelijk meldt, want zo kunnen we:

  • mogelijke effecten ervan op de omgeving van het bedrijf snel in kaart brengen;
  • zulke effecten tot een minimum beperken;
  • door de registratie van ongewone voorvallen inzicht krijgen in de mate van procesbeheersing en de deugdelijkheid van installaties binnen bedrijven.

Wie doet de melding?
De leider van het bedrijf meldt elk ongewoon voorval aan OddV.

Hoe doet u de melding?
U meldt een ongewoon voorval via 026 – 359 99 99. Dit telefoonnummer is alle dagen van de week 24 uur per dag bereikbaar.

Welke gegevens meldt u?
Volgens de Wet milieubeheer (art 17.2, lid 2) moet u over het voorval de volgende gegevens vermelden zodra ze bekend zijn:

  • de aard van het voorval;
  • de oorzaken ervan;
  • de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  • alle andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de milieuschade te beoordelen;
  • de (voor)genomen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
  • de (voor)genomen maatregelen om zo’n voorval in de toekomst te voorkomen.

Belangrijk
Elk ongewoon voorval moet u melden. Hoe sneller, hoe beter. Daarmee krijgen we snel inzicht in de mogelijke milieuschade en kunnen we passende maatregelen treffen.

Alle informatie bij de hand
Download deze flyer over ongewone voorvallen. Zo hebt u de informatie daarover gemakkelijk en overzichtelijk bij de hand.