Omgevingsdienst De Vallei

(Last onder) bestuursdwang bedrijven

Ook bij een last onder bestuursdwang staat het ongedaan maken van de overtreding voorop. Er wordt een verplichting opgelegd om hiertoe binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen. Als die verplichting niet wordt nageleefd, dan nemen wij zelf maatregelen om de overtreding ongedaan te (laten) maken, zoals bijvoorbeeld het slopen van een gebouw of het verwijderen van goederen. De kosten van bestuursdwang zijn voor rekening van de overtreder.

 

In spoedeisende gevallen kunnen wij zelfs direct maatregelen treffen, zonder eerst een last op te leggen.