Omgevingsdienst De Vallei

Toezicht & handhaving bij bedrijven

Omgevingsdienst De Vallei controleert of bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen aan de wettelijke milieuregels voldoen. Naast periodieke en themagerichte inspecties controleert de toezichthouder aan de hand van ontvangen klachten en meldingen. Als bedrijf heeft u niet alleen te maken met milieuwetgeving. Er gelden ook regels voor bouwen, slopen en het gebruiken van percelen en bouwwerken in relatie tot het bestemmingsplan. Als u als bedrijf dergelijke activiteiten uitvoert, kunt u ook te maken krijgen met toezicht en handhaving.

Ongewone voorvallen

Als het nodig is neemt Omgevingsdienst De Vallei maatregelen bij ongewone voorvallen. Wat moet u zelf doen bij een ongewoon voorval binnen uw bedrijf? Wat is een ongewoon voorval? Een ongewoon voorval is een situatie….

Bedrijfscontrole milieu

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels.

Overtredingen

Als de toezichthouder één of meer overtredingen heeft geconstateerd, hangen de vervolgstappen af van de zwaarte van de overtreding.

Sancties

Bij de ernst van de overtreding gaat het om (mogelijke) risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid. Wij kunnen uw bedrijf sancties opleggen als wij een overtreding constateren.

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het naleven van milieuregels die horen bij hun bedrijfsactiviteiten.

Toezicht bouwen & slopen

De toezichthouders controleren tijdens de bouw of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Bouwbesluit 2012 en letten….

Gebiedstoezicht bedrijven

Bij het gebiedstoezicht houdt de toezichthouder toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in een bepaald gebied. Het gaat hierbij onder meer om gebruik in strijd met een bestemmingsplan en illegale bouw of sloop…..

Handhaving bedrijven

Als u activiteiten uitvoert bent u er zelf verantwoordelijk voor dat die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Bij het toezicht dat wij uitvoeren staat het voorkomen van overtredingen dan ook voorop. Als een….

Bouw-/sloopstop bedrijven

Als wij constateren dat er gebouwd of gesloopt wordt zonder (of in afwijking van) een vergunning, kunnen wij de bouw- of sloopwerkzaamheden stilleggen. Hiermee willen we voorkomen dat een overtreding erger wordt of dat herstel….

Last onder dwangsom bedrijven

Bij een last onder dwangsom staat het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van herhaling van een overtreding voorop. Wij verplichten de overtreder dan in een besluit om herstelmaatregelen uit te voeren. Hierbij….

(Last onder) bestuursdwang bedrijven

Ook bij een last onder bestuursdwang staat het ongedaan maken van de overtreding voorop. Er wordt een verplichting opgelegd om hiertoe binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen. Als die verplichting niet wordt nageleefd, dan….