Klacht indienen of overlast melden

Klacht over uw omgeving

De Omgevingsdienst controleert of bedrijven en inwoners zich aan de geldende regels houden op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke regels zoals het bestemmingsplan. Ervaart u overlast in uw omgeving of vermoedt u dat regels overtreden worden, dan kunt u hiervan een melding maken bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. Op deze manier wordt uw klacht zo snel mogelijk in behandeling genomen. In de meeste gevallen is de Omgevingsdienst de uitvoerende instantie.

Waarover kunt u een klacht indienen?

 • het dumpen van drugsafval of gevaarlijke stoffen;
 • het verbranden van afval;
 • geur- of geluidsoverlast van een (agrarisch) bedrijf;
 • bodemverontreiniging;
 • asbest (beschadigd of gedumpt);
 • geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden.

Welke klachten behandelt de OddV niet?

 • Overlast als gevolg van houtrook, houtkachels en vuurkorven (inclusief barbecue)
 • Overlast in de openbare ruimte. Deze meldt u direct bij uw gemeente. Bijvoorbeeld:
 • loszittende stoeptegels
 • dumpen huisafval
 • hondenpoep
 • eikenprocessierups
 • hinderlijke beplanting/hinder van bomen
 • hangjongeren
 • parkeeroverlast
 • overlast van evenementen
 • hinderlijke reclame

Direct uw klacht melden bij het provincieloket

Contactgegevens provincieloket Gelderland
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Telefoonnummer: (026) 359 99 99

Wat gebeurt er met uw klacht?

De aanpak van uw klacht is erg afhankelijk van de aard van de klacht en wanneer het heeft plaatsgevonden. Uw klacht wordt op basis van uw omschrijving toegewezen aan een deskundige behandelaar. De behandelaar neemt na een eerste beoordeling van uw klacht contact met u op om het verdere verloop met u te bespreken.

Houtrook

Bij de OddV komen jaarlijks veel klachten binnen over overlast als gevolg van houtrook. De houtrook is vaak afkomstig van een houtkachel of vuurkorf en veroorzaakt roetneerslag en een kenmerkende geur. Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen bij overlast door houtrook. Door het ontbreken van heldere landelijke richtlijnen en meetmethoden is overlast namelijk vrijwel niet aantoonbaar. En als het niet aantoonbaar is, kunnen wij ook niet ingrijpen of handhaven, ook al ervaart u wel overlast. Dat vinden wij erg vervelend. Hieronder leest u wat u het beste kunt doen als u overlast ervaart als gevolg van houtrook.

Wat zijn de regels?
Nederland kent geen specifieke landelijke regels voor houtstook. Ook bestaan er nauwelijks technische eisen voor stookinstallaties. Doordat algemeen aanvaarde meetmethoden ontbreken, is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van overlast. En dat maakt het weer lastig om in te grijpen. Bovendien is overlast sterk afhankelijk van het weer en de situatie.

Wat kunt u doen als u last heeft van houtrook in uw omgeving?
Ga altijd eerst in gesprek met degene die het houtvuurtje stookt. Meestal is men zich totaal niet bewust van het veroorzaken van overlast. Zo’n gesprek kan zomaar voldoende zijn om de overlast te beëindigen. Eventueel kunt u wijzen op de stooktips van de Rijksoverheid.