Invoering Omgevingswet naar 1 juli 2023

De invoering van de Omgevingswet is al een paar keer uitgesteld, maar de wet gaat als het goed is per 1 juli 2023 in. Het aanvragen van vergunningen is vanaf dat moment veel eenvoudiger en gaat sneller.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Een van de voordelen van deze samenvoeging is dat aanvragen dan via één digitaal loket gaan. Daarnaast gaat het betrekken van mensen bij plannen veranderen. Wie een vergunningaanvraag doet, moet bijvoorbeeld aangeven of buren, omwonenden en bedrijven in de omgeving zijn geïnformeerd en hoe dat is gedaan.

Hoe bereiden wij ons voor?

Gemeenten mogen straks meer zelf regelen in een Omgevingsplan. Dit plan gaat gelden voor alle terreinen van de gemeente en vervangt alle bestemmingsplannen die er nu zijn. De gemeenten hebben tot 2029 de tijd om een Omgevingsplan te maken. Omgevingsdienst de Vallei (OddV) adviseert de gemeenten over het maken of loslaten van regels op het gebied van bodem, bouwen, geluid, lucht/geur, ecologie en externe veiligheid. Dit doen wij zoveel mogelijk in regionaal verband en waar nodig samen met andere partijen, zoals het Waterschap, de Veiligheidsregio en de Provincie Gelderland.

Koppeling digitaal loket

Om het voor inwoners en bedrijven mogelijk te maken om een aanvraag of melding in te dienen via één loket moet OddV worden aangesloten op dit loket. Naast een technische koppeling moeten wij tevens ervoor zorgen dat het goed werkt. Wij testen hiervoor de technische koppelingen met behulp van oefenaanvragen. Dit doen wij niet alleen binnen onze organisatie, maar ook met andere organisaties die betrokken zijn bij het behandelen van een aanvraag.

Vergunningen behandelen

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de processen van OddV. Zo moeten straks meer aanvragen binnen 8 weken worden behandeld. Ons proces passen we hierop aan. Dit betekent ook iets voor inwoners en bedrijven, want alleen een complete aanvraag kan binnen 8 weken worden behandeld. Heeft u plannen? Dan kan het nodig zijn om eerst een vooroverleg aan te vragen. Wij raden zo’n gesprek aan wanneer u nog niet zeker weet wat u wilt en of uw plannen voldoen aan de regels. Zo voorkomt u onnodige kosten en vertraging.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Samen met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Deze wet houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de bouwkundige kwaliteit van veel bouwactiviteiten straks bij een kwaliteitsborger liggen. Als u wilt bouwen moet u een erkende kwaliteitsborger in de arm nemen. De overheid heeft straks een beperkte rol in het toezicht op de bouwwerkzaamheden. Zo toetsen wij uw aanvraag dan in veel gevallen niet meer op het voldoen aan de bouwtechnische eisen. Dit kan ook betekenen dat u geen vergunning meer nodig heeft voor het bouwen, maar een melding moet doen. OddV toetst dan of de melding compleet is en of er een erkende kwaliteitsborger in de arm genomen is. Is dit niet het geval? Dan kan OddV handhavend optreden en in het uiterste geval de bouwwerkzaamheden stilleggen. De komende tijd bereiden wij ons verder voor op de komst van de Wkb en wat dit voor de regio de Vallei betekent. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie ook op Rijksoverheid.nl of de website Aan de slag met de Omgevingswet.